ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามระดับ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ลำปาง จ.ลำปาง
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 18 มิ.ย. 2562  
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทบริหาร ระดับต้น
ประเภทบริหาร ระดับสูง
ประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
อำนวยการ/บริหาร
อำนวยการ/วิชาการ
รอพิจารณา
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
35 
42 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
16 
19 
5. 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
6. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 
11 
7. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
14 
32 
46 
8. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
11 
50 
61 
9. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
10. 
นายช่างโยธา
11. 
นายช่างเทคนิค
12. 
นิติกร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
54 
29 
13 
105 
15. 
ทันตแพทย์
23 
11 
45 
16. 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17. 
เภสัชกร
28 
43 
77 
18. 
นักวิชาการสาธารณสุข
31 
196 
11 
238 
19. 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
20. 
พยาบาลวิชาชีพ
79 
690 
11 
780 
21. 
นักรังสีการแพทย์
11 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
16 
12 
28 
23. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
24. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25. 
บุคลากร
26. 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
27. 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
30. 
พยาบาลเทคนิค
31. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
32. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
นักวิชาการควบคุมโรค
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
36. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม
246 
1,019 
56 
11 
65 
234 
24 
1,483