ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ลำปาง จ.ลำปาง
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
12 
15 
42 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
19 
5. 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
6. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 
7. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
14 
10 
46 
8. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
11 
12 
61 
9. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
10. 
นายช่างโยธา
11. 
นายช่างเทคนิค
12. 
นิติกร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
52 
18 
18 
105 
15. 
ทันตแพทย์
12 
14 
47 
16. 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17. 
เภสัชกร
10 
16 
16 
16 
12 
77 
18. 
นักวิชาการสาธารณสุข
10 
14 
20 
36 
47 
67 
44 
238 
19. 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
20. 
พยาบาลวิชาชีพ
17 
76 
103 
213 
155 
148 
69 
781 
21. 
นักรังสีการแพทย์
11 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
11 
28 
23. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
24. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25. 
บุคลากร
26. 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
27. 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
30. 
พยาบาลเทคนิค
31. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
32. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
นักวิชาการควบคุมโรค
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
36. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม
134 
218 
209 
341 
264 
295 
199 
1,661